Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Geinspireerd op de versie van de vereniging centrale organisatie gemengde branche

"vereniging gebra"

AV CZ/85 juni 2009

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in

overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1

september 2009. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze

Algemene voorwaarden vermeld wordt.

Hoofdstuk 1 Winkelverkopen aan consumenten

ARTIKEL 1 - Definities 3

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking 3

ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding 3

ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte 3

ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen 4

ARTIKEL 6 - Aanbetaling 4

ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening 4

ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling 5

ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie 5

ARTIKEL 10 - Levertijd 5

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid 5

ARTIKEL 12 - Annuleren 6

ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel 6

ARTIKEL 14 - Garantie 6

ARTIKEL 15 - Klachten 6

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan consumenten

ARTIKEL 16 - Verstrekken algemene voorwaarden 8

ARTIKEL 17 - Informatieverstrekking 8

ARTIKEL 18 - Risico beschadiging/vermissing 8

ARTIKEL 19 - Levertijd 9

ARTIKEL 20 - Bedenktijd en ontbinding 9

Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

ARTIKEL 21 - Zakelijke klant 9

ARTIKEL 22 - Toepasselijke voorwaarden 9

ARTIKEL 23 - Prijzen 10

ARTIKEL 24 - Uitgezonderde artikelen 10

ARTIKEL 25 - Aanbetaling 10

ARTIKEL 26 - Aansprakelijkheid 10

ARTIKEL 27 - Annuleren niet toegestaan 10

Hoofdstuk 1 Winkelverkopen aan consumenten

ARTIKEL 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Gemengde Branche: de detailhandel in huishoudelijke artikelen en kleine

huishoudelijke apparaten, glas, porselein en aardewerk,

alsmede luxe-, cadeau- en trendartikelen van food en non

food, woonaccessoires, artikelen voor het zetten van koffie

en thee al dan niet in combinatie met verkoop van thee en

koffiebonen, souvenirs, kaarsen, (wens)kaarten, posters

en lijsten, kunstvoorwerpen voor zover het niet de verkoop

van unieke exemplaren betreft en tuinmeubelen.

Vereniging Gebra: de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de

gemengde branche en speelgoedbranche, statutair

gevestigd te Zoetermeer.

Ondernemer: de verkoper

Consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de

uitoefening van een beroep of bedrijf.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten

die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Aan deze

voorwaarde kan bijvoorbeeld voldaan worden door kopieën van de tekst in een

houder bij de kassa te plaatsen.

ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de

koopprijs, de levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten.

De omschrijving van het artikel is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de

consument.

ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte

1. Op verzoek van de consument kan de ondernemer een schriftelijke offerte

uitbrengen.

2. Koopprijzen in schriftelijke offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd

inclusief btw.

3. Een schriftelijke offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen

vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend.

4. Een wijziging in een uitgebrachte schriftelijke offerte is slechts geldig indien

beide partijen zich daarmee, bij voorkeur, schriftelijk akkoord hebben verklaard.

5. Indien bij het sluiten van de koop bekend is dat levering in gedeelten

plaatsvindt, wordt dit in de schriftelijke offerte vermeld. Partijen kunnen ook na

het sluiten van de koop levering in gedeelten overeenkomen, bij voorkeur

schriftelijk.

ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging

optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De

consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie

maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij

de overeenkomst is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de

koop zal plaatsvinden.

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit

de wet voortvloeien zoals die terzake van BTW.

ARTIKEL 6 - Aanbetaling

1. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een over¬een¬komst met

een consument een aanbetaling van maximaal 25% van de koopsom te

verlangen met een maximum van € 500,00.

ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening

1. Betaling geschiedt contant. Contante betaling omvat onder meer pinnen en

betaling met creditcard.

2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de consument niet aan zijn

betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. Indien partijen levering in gedeelten zijn overeengekomen, is de ondernemer

gerechtigd voor iedere deellevering betaling op het moment van levering te

verlangen, contant dan wel door middel van een deelfactuur.

4. Indien een factuur wordt toegezonden, is de beta¬lings¬termijn maximaal

veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwij¬kende

betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze, bij voorkeur schriftelijk, zijn

overeengekomen.

ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim indien de betalingstermijn van veertien dagen is

verstreken en hij nog niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. De ondernemer

zendt een betalingsherinnering of aanmaning aan de consument met een

aanvullende betalingstermijn van ten minste veertien dagen.

2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds

niet is betaald, kan tot incassomaatregelen worden overgegaan. De hiervoor in

redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De

ondernemer is tevens gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen

vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum.

ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie

1. Zolang de consument het totaal verschul¬digde bedrag terzake van de

overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde

zaken eigendom van de ondernemer. Blijft volledige betaling uit, dan kan een

ondernemer het geleverde artikel terugvorderen.

2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor

een reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de

reparatiekosten door de consument zijn voldaan.

ARTIKEL 10 - Levertijd

1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst

de prestatie moet worden verricht. De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke

levertijd is overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd krijgt de ondernemer

alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt

maximaal de helft van de vermoedelijke levertijd, tenzij partijen (bij voorkeur

schriftelijk) anders overeenkomen.

3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming

van de verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de

overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst

ontbinden en/of schadevergoeding verlangen van de ondernemer.

4. De levertijd is maximaal zes maanden vanaf de datum dat de consument heeft

besteld of gekocht, tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door de

ondernemer dat een langere levertijd geldt.

5. Als u meerdere artikelen bij ons bestelt als onderdeel van één bestelling, waarvoor verschillende levertijden gelden, verzenden we de goederen in een gezamenlijke zending, tenzij we anders met u zijn overeengekomen. In dat geval geldt de levertijd die van toepassing is op het artikel in uw bestelling met de langste levertijd voor de hele zending.

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een

tekortkoming van het artikel, indien deze aansprakelijkheid uit de wet

voortvloeit.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door

een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 12 - Annuleren

1. De ondernemer is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst annuleert,

een schadevergoeding van vijfentwintig procent van de aankoopsom in

rekening te brengen.

2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de

schade hoger is of de consument kan aantonen dat de schade lager is.

ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel

1. Ruilen en retourneren is alleen mogelijk als dit vooraf is overeengekomen.

2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de consument na

de leveringsdatum kan ruilen of retourneren.

3. Wanneer de ondernemer voor het geruilde of geretourneerde artikel een

tegoedbon verstrekt, verliest deze tegoedbon haar geldigheid na één jaar vanaf

de datum van afgifte van de bon, op voorwaarde dat de afgiftedatum op de

tegoedbon is vermeld.

ARTIKEL 14 - Garantie

1. Het geleverde artikel moet die eigenschappen bezitten die de consument op

grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt

tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de

overeenkomst is voorzien.

2. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van zes maanden de

afwezigheid van gebreken.

3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de verwachtingen dan heeft de

consument indien hij dit tijdig heeft gemeld aan de ondernemer recht op:

- aflevering van het ontbrekende,

- reparatie, mits de ondernemer daaraan redelijkerwijs kan voldoen,

- vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het

artikel teniet of achteruit is gegaan doordat de consument niet zorgvuldig

voor het behoud van het artikel heeft gezorgd.

De consument heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van

de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking als:

- herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van de ondernemer gevergd

kunnen worden,

- de ondernemer niet overgaat tot herstel of vervanging.

4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen

zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid

of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het

geleverde hebben aangebracht.

ARTIKEL 15 - Klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering

van de overeenkomst, dienen tijdig na constatering daarvan bij de ondernemer

te worden ingediend, waarbij binnen twee maanden in ieder geval tijdig is. Bij

voorkeur wordt de klacht schriftelijk ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies

van rechten. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat het artikel bij

de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon.

2. De ondernemer geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een

inhoudelijke reactie. Als de ondernemer niet binnen deze termijn kan reageren,

stuurt hij de consument een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument een inhoudelijke reactie kan verwachten.

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan consumenten

ARTIKEL 16 - Verstrekken algemene voorwaarden

De ondernemer dient bij verkoop op afstand de tekst van deze algemene

voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument

elektronisch op een zodanige wijze ter beschikking te stellen dat de consument deze

kan opslaan en later kan nalezen.

ARTIKEL 17 - Informatieverstrekking

1. Voordat de koopovereenkomst via internet wordt aangegaan moet de

ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende

informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de zaken;

c. de prijs, inclusief BTW, van de zaken;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;

f . het van toepassing zijn van de bedenktijd van zeven werkdagen;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. De ondernemer verstrekt tijdig maar uiterlijk bij de aflevering aan de consument

schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding als

bedoeld in artikel 23 lid 2, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

a. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd;

b. dat bij ontbinding tijdens de bedenktijd maximaal de kosten van

retourzending voor rekening van de koper komen;

c. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;

d. de gegevens omtrent eventuele garantie en after sales service;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een

duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

ARTIKEL 18 - Product aanbod

Wij besteden de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van de product omschrijvingen en afbeeldingen op onze website. Het kan echter voorkomen dat er kleine afwijkingen zijn tussen de werkelijke producten en de weergave op onze website. Dit kan bijvoorbeeld komen door wijzigingen die de fabrikant heeft doorgevoerd in het ontwerp, de kleur, de vorm of het materiaal van het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor deze afwijkingen, tenzij deze de essentiële kenmerken of de kwaliteit van het product aantasten. Wij streven ernaar om onze website zo snel mogelijk aan te passen als wij op de hoogte zijn van dergelijke wijzigingen.

ARTIKEL 19 - Risico beschadiging/vermissing

De ondernemer draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot

het moment van bezorging bij de consument, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

ARTIKEL 20 - Levertijd

1. In afwijking van artikel 10 heeft de ondernemer een maximale levertermijn van

30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn

bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de

consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te

ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend.

De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

2. Wanneer de gekochte zaken niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de

consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel

(aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

ARTIKEL 21 - Bedenktijd en ontbinding

1. De consument heeft een bedenktijd van zeven werkdagen. Wanneer de

ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de

juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie

maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden

alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft

voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.

2. Gedurende de bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst

zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in de dag na

ontvangst van de zaken door of namens de consument.

3. De retourzending is voor risico van de consument, tenzij de ondernemer het

artikel ophaalt of laat ophalen. De ondernemer mag bij de ontbinding van de

overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen dan maximaal de

kosten van de retourzending.

4. De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem

terug te betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder

geval binnen dertig dagen na het beroep op ontbinding.

5. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een artikel

van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, zijn de kosten van

retourzending voor rekening van de ondernemer, als de consument de zaken

binnen de bedenktijd terugzendt. De ondernemer dient de consument hiervan

op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

ARTIKEL 22 - Zakelijke klant

Met zakelijke klant wordt bedoeld de afnemer die handelt in het kader van de

uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht

van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.

ARTIKEL 23 - Toepasselijke voorwaarden

Alle voorwaarden uit hoofdstuk 1 die van toepassing zijn op consumenten gelden

tevens voor zakelijke klanten, tenzij daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.

ARTIKEL 24 - Prijzen

Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 25 - Uitgezonderde artikelen

De artikelen 5 lid 2, 6 lid 2, 10 lid 3, 14 lid 2, alsmede hoofdstuk 2 zijn

niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

ARTIKEL 26 - Aanbetaling

Van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden

verlangd.

ARTIKEL 27 - Aansprakelijkheid

De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige

directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en

omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële

schade.

ARTIKEL 28 - Annuleren niet toegestaan

Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.

Product toegevoegd aan verlanglijst