Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Geinspireerd op de versie van de vereniging centrale organisatie gemengde branche
"vereniging gebra"
AV CZ/85 juni 2009
Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1
september 2009. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze
Algemene voorwaarden vermeld wordt.

Hoofdstuk 1 Winkelverkopen aan consumenten

ARTIKEL 1 - Definities 3
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking 3
ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding 3
ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte 3
ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen 4
ARTIKEL 6 - Aanbetaling 4
ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening 4
ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling 5
ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie 5
ARTIKEL 10 - Levertijd 5
ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid 5
ARTIKEL 12 - Annuleren 6
ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel 6
ARTIKEL 14 - Garantie 6
ARTIKEL 15 - Klachten 6

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan consumenten

ARTIKEL 16 - Verstrekken algemene voorwaarden 8
ARTIKEL 17 - Informatieverstrekking 8
ARTIKEL 18 - Risico beschadiging/vermissing 8
ARTIKEL 19 - Levertijd 9
ARTIKEL 20 - Bedenktijd en ontbinding 9
Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten
ARTIKEL 21 - Zakelijke klant 9
ARTIKEL 22 - Toepasselijke voorwaarden 9
ARTIKEL 23 - Prijzen 10
ARTIKEL 24 - Uitgezonderde artikelen 10
ARTIKEL 25 - Aanbetaling 10
ARTIKEL 26 - Aansprakelijkheid 10
ARTIKEL 27 - Annuleren niet toegestaan 10

Hoofdstuk 1 Winkelverkopen aan consumenten

ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gemengde Branche: de detailhandel in huishoudelijke artikelen en kleine
huishoudelijke apparaten, glas, porselein en aardewerk,
alsmede luxe-, cadeau- en trendartikelen van food en non
food, woonaccessoires, artikelen voor het zetten van koffie
en thee al dan niet in combinatie met verkoop van thee en
koffiebonen, souvenirs, kaarsen, (wens)kaarten, posters
en lijsten, kunstvoorwerpen voor zover het niet de verkoop
van unieke exemplaren betreft en tuinmeubelen.
Vereniging Gebra: de landelijke brancheorganisatie voor ondernemers in de
gemengde branche en speelgoedbranche, statutair
gevestigd te Zoetermeer.
Ondernemer: de verkoper
Consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten
die tussen ondernemer en consument worden gesloten.
2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Aan deze
voorwaarde kan bijvoorbeeld voldaan worden door kopieën van de tekst in een
houder bij de kassa te plaatsen.

ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de
koopprijs, de levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten.
De omschrijving van het artikel is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
consument.

ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte
1. Op verzoek van de consument kan de ondernemer een schriftelijke offerte
uitbrengen.
2. Koopprijzen in schriftelijke offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd
inclusief btw.
3. Een schriftelijke offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen
vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend.
4. Een wijziging in een uitgebrachte schriftelijke offerte is slechts geldig indien
beide partijen zich daarmee, bij voorkeur, schriftelijk akkoord hebben verklaard.
5. Indien bij het sluiten van de koop bekend is dat levering in gedeelten
plaatsvindt, wordt dit in de schriftelijke offerte vermeld. Partijen kunnen ook na
het sluiten van de koop levering in gedeelten overeenkomen, bij voorkeur
schriftelijk.

ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging
optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De
consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij
de overeenkomst is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.
3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit
de wet voortvloeien zoals die terzake van BTW.

ARTIKEL 6 - Aanbetaling
1. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een over¬een¬komst met
een consument een aanbetaling van maximaal 25% van de koopsom te
verlangen met een maximum van € 500,00.

ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening
1. Betaling geschiedt contant. Contante betaling omvat onder meer pinnen en
betaling met creditcard.
2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de consument niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Indien partijen levering in gedeelten zijn overeengekomen, is de ondernemer
gerechtigd voor iedere deellevering betaling op het moment van levering te
verlangen, contant dan wel door middel van een deelfactuur.
4. Indien een factuur wordt toegezonden, is de beta¬lings¬termijn maximaal
veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwij¬kende
betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze, bij voorkeur schriftelijk, zijn
overeengekomen.

ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling
1. De consument is in verzuim indien de betalingstermijn van veertien dagen is
verstreken en hij nog niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. De ondernemer
zendt een betalingsherinnering of aanmaning aan de consument met een
aanvullende betalingstermijn van ten minste veertien dagen.
2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds
niet is betaald, kan tot incassomaatregelen worden overgegaan. De hiervoor in
redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De
ondernemer is tevens gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen
vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum.

ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie
1. Zolang de consument het totaal verschul¬digde bedrag terzake van de
overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde
zaken eigendom van de ondernemer. Blijft volledige betaling uit, dan kan een
ondernemer het geleverde artikel terugvorderen.
2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor
een reparatie, mag de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de
reparatiekosten door de consument zijn voldaan.

ARTIKEL 10 - Levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst
de prestatie moet worden verricht. De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke
levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd krijgt de ondernemer
alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt
maximaal de helft van de vermoedelijke levertijd, tenzij partijen (bij voorkeur
schriftelijk) anders overeenkomen.
3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming
van de verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de
overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst
ontbinden en/of schadevergoeding verlangen van de ondernemer.
4. De levertijd is maximaal zes maanden vanaf de datum dat de consument heeft
besteld of gekocht, tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door de
ondernemer dat een langere levertijd geldt.
5. Als u meerdere artikelen bij ons bestelt als onderdeel van één bestelling, waarvoor verschillende levertijden gelden, verzenden we de goederen in een gezamenlijke zending, tenzij we anders met u zijn overeengekomen. In dat geval geldt de levertijd die van toepassing is op het artikel in uw bestelling met de langste levertijd voor de hele zending.

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een
tekortkoming van het artikel, indien deze aansprakelijkheid uit de wet
voortvloeit.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door
een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 12 - Annuleren
1. De ondernemer is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst annuleert,
een schadevergoeding van vijfentwintig procent van de aankoopsom in
rekening te brengen.
2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de
schade hoger is of de consument kan aantonen dat de schade lager is.

ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel
1. Ruilen en retourneren is alleen mogelijk als dit vooraf is overeengekomen.
2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de consument na
de leveringsdatum kan ruilen of retourneren.
3. Wanneer de ondernemer voor het geruilde of geretourneerde artikel een
tegoedbon verstrekt, verliest deze tegoedbon haar geldigheid na één jaar vanaf
de datum van afgifte van de bon, op voorwaarde dat de afgiftedatum op de
tegoedbon is vermeld.

ARTIKEL 14 - Garantie
1. Het geleverde artikel moet die eigenschappen bezitten die de consument op
grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt
tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de
overeenkomst is voorzien.
2. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van zes maanden de
afwezigheid van gebreken.
3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de verwachtingen dan heeft de
consument indien hij dit tijdig heeft gemeld aan de ondernemer recht op:
- aflevering van het ontbrekende,
- reparatie, mits de ondernemer daaraan redelijkerwijs kan voldoen,
- vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het
artikel teniet of achteruit is gegaan doordat de consument niet zorgvuldig
voor het behoud van het artikel heeft gezorgd.
De consument heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van
de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking als:
- herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van de ondernemer gevergd
kunnen worden,
- de ondernemer niet overgaat tot herstel of vervanging.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen
zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid
of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het
geleverde hebben aangebracht.

ARTIKEL 15 - Klachten
1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering
van de overeenkomst, dienen tijdig na constatering daarvan bij de ondernemer
te worden ingediend, waarbij binnen twee maanden in ieder geval tijdig is. Bij
voorkeur wordt de klacht schriftelijk ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies
van rechten. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat het artikel bij
de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon.
2. De ondernemer geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een
inhoudelijke reactie. Als de ondernemer niet binnen deze termijn kan reageren,
stuurt hij de consument een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een inhoudelijke reactie kan verwachten.

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan consumenten

ARTIKEL 16 - Verstrekken algemene voorwaarden
De ondernemer dient bij verkoop op afstand de tekst van deze algemene
voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument
elektronisch op een zodanige wijze ter beschikking te stellen dat de consument deze
kan opslaan en later kan nalezen.

ARTIKEL 17 - Informatieverstrekking
1. Voordat de koopovereenkomst via internet wordt aangegaan moet de
ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende
informatie verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de zaken;
c. de prijs, inclusief BTW, van de zaken;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
f . het van toepassing zijn van de bedenktijd van zeven werkdagen;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
2. De ondernemer verstrekt tijdig maar uiterlijk bij de aflevering aan de consument
schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding als
bedoeld in artikel 23 lid 2, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
a. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd;
b. dat bij ontbinding tijdens de bedenktijd maximaal de kosten van
retourzending voor rekening van de koper komen;
c. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
d. de gegevens omtrent eventuele garantie en after sales service;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een
duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

ARTIKEL 18 - Product aanbod

Wij besteden de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van de product omschrijvingen en afbeeldingen op onze website. Het kan echter voorkomen dat er kleine afwijkingen zijn tussen de werkelijke producten en de weergave op onze website. Dit kan bijvoorbeeld komen door wijzigingen die de fabrikant heeft doorgevoerd in het ontwerp, de kleur, de vorm of het materiaal van het product. Wij zijn niet aansprakelijk voor deze afwijkingen, tenzij deze de essentiële kenmerken of de kwaliteit van het product aantasten. Wij streven ernaar om onze website zo snel mogelijk aan te passen als wij op de hoogte zijn van dergelijke wijzigingen.

ARTIKEL 19 - Risico beschadiging/vermissing
De ondernemer draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot
het moment van bezorging bij de consument, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

ARTIKEL 20 - Levertijd
1. In afwijking van artikel 10 heeft de ondernemer een maximale levertermijn van
30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn
bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de
consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te
ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend.
De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
2. Wanneer de gekochte zaken niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de
consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel
(aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.

ARTIKEL 21 - Bedenktijd en ontbinding
1. De consument heeft een bedenktijd van zeven werkdagen. Wanneer de
ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de
juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie
maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden
alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft
voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
2. Gedurende de bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst
zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in de dag na
ontvangst van de zaken door of namens de consument.
3. De retourzending is voor risico van de consument, tenzij de ondernemer het
artikel ophaalt of laat ophalen. De ondernemer mag bij de ontbinding van de
overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen dan maximaal de
kosten van de retourzending.
4. De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem
terug te betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder
geval binnen dertig dagen na het beroep op ontbinding.
5. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een artikel
van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, zijn de kosten van
retourzending voor rekening van de ondernemer, als de consument de zaken
binnen de bedenktijd terugzendt. De ondernemer dient de consument hiervan
op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten

ARTIKEL 22 - Zakelijke klant
Met zakelijke klant wordt bedoeld de afnemer die handelt in het kader van de
uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht
van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.

ARTIKEL 23 - Toepasselijke voorwaarden
Alle voorwaarden uit hoofdstuk 1 die van toepassing zijn op consumenten gelden
tevens voor zakelijke klanten, tenzij daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.

ARTIKEL 24 - Prijzen
Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.

ARTIKEL 25 - Uitgezonderde artikelen
De artikelen 5 lid 2, 6 lid 2, 10 lid 3, 14 lid 2, alsmede hoofdstuk 2 zijn
niet van toepassing op overeenkomsten met zakelijke klanten.

ARTIKEL 26 - Aanbetaling
Van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden
verlangd.

ARTIKEL 27 - Aansprakelijkheid
De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige
directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en
omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële
schade.

ARTIKEL 28 - Annuleren niet toegestaan
Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.

Product toegevoegd aan vergelijking